Prawa ucznia

Uczeń LO im. KEN w Stalowej Woli ma prawo w szczególności do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,
 2. zdobywania wiedzy i umiejętności zawodowych niezbędnych do uzyskania tytułu w wybranym zawodzie,
 3. aktywnego uczestnictwa w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,
 4. znajomości charakterystyki absolwenta Zespołu,
 5. znajomości programu wychowawczego Zespołu,
 6. znajomości planu i programu nauczania,
 7. znajomości wewnątrzszkolnego i przedmiotowych systemów oceniania,
 8. znajomości Statutu i obowiązujących w szkole aktów wewnętrznych dotyczących uczniów,
 9. korzystania z pomieszczeń szkoły, sprzętu, środków dydaktycznych, zbiorów biblioteki,
 10. rozwijania swoich zainteresowań i zdolności,
 11. poszanowania godności osobistej,
 12. opieki wychowawczej i zdrowotnej oraz warunków zapewniających bezpieczeństwo,
 13. życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczym,
 14. swobody wyrażania myśli i przekonań dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych,
 15. wpływu na funkcjonowanie Zespołu poprzez działalność samorządową i organizacyjną,
 16. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w nauce,
 17. zapoznania się z ustalonym sposobem kontroli postępów w nauce,
 18. pomocy w nauce w przypadku trudności,
 19. wykorzystania w pełni na wypoczynek przerw lekcyjnych oraz ferii zimowych i letnich.

Statut szkoły przewiduje następujące nagrody i wyróżnienia dla ucznia:

 1. pochwałę dyrektora ZSO w obecności uczniów,
 2. list pochwalny wychowawcy klasy lub dyrektora Zespołu skierowany do rodziców,
 3. nagrodę rzeczową,
 4. stypendium w miarę możliwości finansowych ZSO,
 5. nagrodę pieniężna lub rzeczową, ufundowaną przez Radę Rodziców za najlepsze wyniki w nauce w ZSO,
 6. Stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu,
 7. Stypendium Prezesa Rady Ministrów,
 8. objęcie opieką przez Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci,

inne stypendia w miarę posiadanych środków własnych.

Uczniom znajdującym się w trudnych warunkach rodzinnych lub losowych może być udzielona stała bądź doraźna pomoc materialna, zgodnie z obowiązującymi przepisami i w miarę posiadanych środków finansowych.

ZSO - pełna nazwa szkoły to "Zespół Szkół Ogólnokształcących - Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli".