Obowiązki ucznia

Statut LO im. KEN w Stalowej Woli przewiduje, iż uczeń niniejszej szkoły ma obowiązek:

 1. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych,
 2. przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, pracowników ZSO i placówek szkolenia praktycznego oraz koleżanek i kolegów,
 3. przestrzegać zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie # przebywania w pomieszczeniach szkoły oraz w placówkach szkolenia praktycznego,
 4. dbać o wspólne dobro, ład i porządek na terenie i wokół ZSO oraz o jej mienie, a w razie zniszczenia ponosić odpowiedzialność materialną,
 5. przestrzegać obowiązujących w szkole regulaminów,
 6. stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy, brutalności, braku kultury oraz społecznemu niedostosowaniu,
 7. dążyć do rozsławiania szkoły przez udział w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych, etc.,
 8. dbać o estetykę ubioru.

Uczeń może być ukarany za rażące lekceważenie postanowień statutu liceum oraz w szczególności za:

 1. lekceważenie obowiązków szkolnych,
 2. niewłaściwe i niekulturalne zachowanie,
 3. naruszanie norm współżycia społecznego,
 4. za szkodliwy wpływ na społeczność uczniowską,

wywoływanie i uczestniczenie w bójkach i czynach chuligańskich,

 1. lekkomyślne narażanie życia i zdrowia własnego i cudzego,
 2. niewłaściwe zachowanie się poza szkołą sprzeczne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi,
 3. spożywanie alkoholu, używanie narkotyków, palenie papierosów na terenie Zespołu oraz imprezach szkolnych, w tym wycieczkach,
 4. dokonanie rozboju.

Statut przewiduje następujące kary:

 1. upomnienie wychowawcy klasy,
 2. nagana pisemna bez wpisania do akt - udzielane przez dyrektora ZSO w obecności rodziców,
 3. nagana pisemna z wpisaniem do akt - udzielane przez dyrektora ZSO,
 4. praca porządkowa na rzecz ZSO po zajęciach edukacyjnych - udzielane przez dyrektora ZSO,
 5. przeniesienie do równoległej klasy - udzielane przez dyrektora ZSO,
 6. przeniesienie do innej szkoły,
 7. skreślenie z listy uczniów.

Ponadto Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę w sprawie skreślenia z listy uczniów w przypadku rażącego naruszenia zasad współżycia społecznego, a w szczególności:

 1. rażącego naruszenia przepisów BHP godzących w zdrowie lub życie ludzkie,
 2. fizycznego lub psychicznego znęcania się nad innymi osobami,
 3. udowodnioną kradzież,
 4. celowego niszczenia mienia szkoły lub innych osób,

długotrwałej, nieusprawiedliwionej nieobecności,

 1. spożywania alkoholu, używania narkotyków, palenia papierosów na terenie ZSO oraz na imprezach szkolnych, w tym wycieczek,
 2. czynów o charakterze chuligańskim,
 3. szczególnego wandalizmu w szkole i poza nią,

użycia siły wobec pracownika ZSO, nauczyciela lub kolegi.

ZSO - pełna nazwa szkoły to "Zespół Szkół Ogólnokształcących - Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli".