Matura

Matura 2013

INFORMACJE O MATURZE MAJ 2020

Wielkość: 148426 b, typ: jpg, nazwa: logo_a3.jpg

MATURZYSTKO! MATURZYSTO!
Na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie zostały opublikowane informacje dotyczące matury w maju 2020 r.
Zachęcamy do zapoznanie się z zamieszczonymi na stronie OKE informacjami.
http://www.oke.krakow.pl

Instrukcja wypełniania deklaracji maturalnej

Wielkość: 148426 b, typ: jpg, nazwa: logo_a3.jpg

1.Uczniowie klas trzecich I Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli , wypełniają deklarację wstępną korzystając z witryny internetowej http://vulcan.edu.pl zakładka dla rodziców

2. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych wraz z deklaracją składają wniosek
o dostosowanie warunków egzaminu maturalnego do ich potrzeb,dostarczając bezpośrednio do sekretariatu szkoły opinię/orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub zaświadczenie lekarskie.

3. Wypełnianie deklaracji maturalnej:

1) należy wejść na stronę http://vulcan.edu.pl

2) pobrać plik: Deklaracja 1a - przeznaczona dla: (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2019/2020 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego; (2) absolwenta LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2018/2019 włącznie; (3) absolwenta technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę w latach szkolnych 2015/2016 – 2018/2019.;
Pobrany plik PDF otworzyć za pomocą Adobe Acrobat Reader XI, wypełnić deklarację,

3) w otwartym arkuszu deklaracji należy wpisać :

a) dane osobowe:
-numer w dzienniku (np.03) oraz identyfikator szkoły :181801-1811A
- nazwisko,
-imię,
-drugie imię,
-płeć (zaznaczyć "X": K - kobieta, M-mężczyzna),
-datę urodzenia,
-miejsce urodzenia,
-numer PESEL,
-adres do korespondencji: ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, poczta(miejscowość),
-numer telefonu, adres e-mail,
-zaznaczyć symbolem "X" właściwy kwadrat:
Nie przystępowałem/łam do egzaminu maturalnego w poprzednich latach.
b) deklaracja przystąpienia do egzaminów z przedmiotów obowiązkowych
1.1. język polski w części pisemnej (wpisujemy X) i ustnej (wpisujemy X),
1.2. język obcy nowożytny (wpisujemy wybrany język obcy) oraz w części pisemnej (wpisujemy X) i ustnej (wpisujemy X),
1.3. matematyka w części pisemnej (wpisujemy X).
c) deklaracja przystąpienia do egzaminów dodatkowych ( obowiązkowo wybieramy jeden egzamin)
np. 2.1. geografia, część pisemna wpisujemy -rozszerzony, część ustna wpisujemy ------------

  • zdający egzamin z informatyki wskazują: system operacyjny, program użytkowy, język programowania na podstawie komunikatu dyrektora CKE.

d) sprawdzić poprawność danych,
e) pobrany i wypełniony plik pdf należy:
-wydrukować dwustronnie, podpisać w miejscach: „deklaracja wstępna” oraz „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych” i złożyć u wybranego na spotkaniu przedstawiciela klasy,
-zapisać jako plik PDF podpisany np. Kowalski Jan 3A.przesłać wersję elektroniczną przedstawicielowi klasy.

Proszę uzupełniać deklaracje używając dużych i małych liter jak w nazwach własnych oraz stosować polskie znaki: ę ,ą, ż, ó itd.

4. Absolwenci lat ubiegłych mogą składać deklaracje do 7 lutego 2020 r. w szkole. Proszę zgłaszać się przed ostatecznym terminem.

5. Jeżeli absolwent chce przystąpić do egzaminu maturalnego w innej szkole wraz z deklaracją składa załącznik 2 (w tym przypadku termin składania deklaracji do 31 grudnia 2020 r.)

6. Absolwent przystępujący po raz trzeci do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego oraz absolwent, który przystępuje do egzaminu z tego samego przedmiotu, który w poprzednich latach zgłaszał w deklaracji przystąpienie do egzaminu, ale do niego nie przystąpił, ponosi opłatę za egzamin maturalny.Opłatę należy wnieść w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 7 marca 2020 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Przyjmowanie deklaracji od absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2004/2005 - 2018/2019 codziennie w godzinach 8.00-14.00 w sekretariacie szkoły do dnia 7 lutego 2020 roku.

Wszelkie informacje dotyczące egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 znajdują się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/lub Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie http://www.oke.krakow.pl/inf/

Informacja w sprawie tablic (wybranych wzorów) matematycznych i przyrodniczych

Wielkość: 2841057 b, typ: pdf, nazwa: tablicematematyka.pdf

Informujemy maturzystów, że na stronie internetowej OKE w Krakowie zamieszczano nowe wersje tablic matematycznych i przyrodniczych obowiązujących na egzaminie maturalnym od 2015 roku ("nowa" formuła).

Zobacz jak będą wyglądały:
Wybrane wzory matematyczne

Karta wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych

Upoważnienie do odbioru świadectwa

Wielkość: 10872 b, typ: docx, nazwa: upowaznienie.docx

W związku z licznymi pytaniami absolwentów dotyczącymi upoważnienia osób do odbioru świadectwa maturalnego informujemy, że w tym celu należy wypełnić pismo upoważnienia i okazać je przy odbiorze świadectwa.

OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU W TERMINIE POPRAWKOWYM

Wielkość: 370198 b, typ: pdf, nazwa: oswiadczenieoprzystapieniudoegzaminupoprawkowego.pdf

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO DLA POPRAWIAJĄCYCH

Wielkość: 462960 b, typ: pdf, nazwa: wzordeklaracjadlapoprawiaj__cych.pdf

Nowa matura 2015

Wielkość: 7569232 b, typ: pdf, nazwa: hejnal.pdf

Zachęcamy do zapoznania się z nową formulą egzaminu maturalnego od 2015 r. TUTAJ

WNIOSEK O WERYFIKACJĘ SUMY PUNKTÓW

Wielkość: 284340 b, typ: pdf, nazwa: wniosekoweryfikacjesumypunkt__w.pdf

WNIOSEK O WGLĄD DO SPRAWDZONEJ I OCENIONEJ PRACY EGZAMINACYJNEJ

Wielkość: 296028 b, typ: pdf, nazwa: wniosekowgladdosprawdzonejiocenionejpracyegzaminacyjnej.pdf

WNIOSEK ZDAJĄCEGO O PRZEPROWADZENIE EGZAMINU W INNYM MIEJSCU NIŻ SZKOŁA

Wielkość: 360524 b, typ: pdf, nazwa: wniosekzdajacegooegzaminwmiejscuinnymnizszkola.pdf

Opłata za egzamin maturalny

Wielkość: 148426 b, typ: jpg, nazwa: logo_a3.jpg

Od roku szkolnego 2015/2016 egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla absolwentów, którzy:

1.przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci i kolejny (przykład 1 i 2 w Zał. 26a do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej formule”

2. przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego (na tym samym poziomie), który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu (przykład 3 i 4 w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej formule
WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ

WNIOSEK ZDAJĄCEGO O PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU W TERMINIE DODATKOWYM

Wielkość: 367885 b, typ: pdf, nazwa: wniosekzdajacegooegzaminwterminiedodatkowym.pdf

WNIOSEK W ZWIĄZKU Z UZYSKANIEM TYTUŁU FINALISTY / LAUREATA OLIMPIADY

Wielkość: 380249 b, typ: pdf, nazwa: wniosekzdajacegoowprowadzeniezmianwdeklaracjiwzwiazkuzolimpiada.pdf

INFORMACJA O WNIESIENIU OPŁATY

Wielkość: 148426 b, typ: jpg, nazwa: logo_a3.jpg

INFORMACJA O WNIESIENIU OPŁATY

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z OPŁATY

Wielkość: 148426 b, typ: jpg, nazwa: logo_a3.jpg

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z OPŁATY pobierz ze strony CKE jako załącznik 26b Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego 2016/2017 TUTAJ - ZAŁĄCZNIK NR 26b